hair kai oguma
poto hikita

Hair Designer:Kai Oguma