Designer Siho katou
Hair make Kai oguma

Hair Designer:Kai Oguma